Ons leerhuis voor gemeenteleden nu in Veenendaal

 

GELIJKENISSEN VAN JEZUS

UITGELEGD DOOR RABBIJNEN

 

Woensdag 17 oktober 2018      inleiding op de gelijkenissen  [zie impressie onder het programma]

                                               ds. Gerrit Jan Loor

 

Woensdag 21 november 2018 gelijkenis van de vader en twee zonen

                                               rabbijn Zvi Marx

 

Woensdag 16 januari 2019        gelijkenis van de zaaier

                                               rabbijn Shmuel Katz

 

Woensdag 20 februari 2019      gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

                                               rabbijn Zvi Marx

 

Woensdag 20 maart 2019      gelijkenis van de talenten of: de rijke man en de arme Lazarus

                                               rabbijn Tamara Benima                                                           

 

  

aanvangstijd  19.30     entree €10

adres: Aller Erf Zalencentrum, Ronde Erf 88, 3902 CZ Veenendaal

 

 

eerste leerhuisavond in Veenendaal (17 okt. 2018)

Het ging deze avond om een inleiding op het thema gelijkenissen, gehouden door ds G.J. Loor.                                                                                                                                        Dat één derde van de synoptische evangeliën bestaat uit gelijkenis was voor de meesten van ons verrassend om te horen. Evenals het gegeven dat het Johannes-evangelie weliswaar beelden gebruikt, maar geen enkele gelijkenis bevat.                                                                Een gelijkenis kun je (kort door de bocht) zien als een plaatje dat iets toont; typische vorm van Joods onderwijs.                                                                                                                Het gaat in de verkondiging van Jezus (en in die van Johannes de Doper) om het Koninkrijk der hemelen en de oproep tot bekering.                                                                                         Dat Koninkrijk is verborgen - als een schat in de akker - in de wereld van nu aanwezig, en we kunnen die aanwezigheid opmerken als we letten op Gods trouw aan zijn volk Israël.

Vertalingen blijken vaak een obstakel voor het goede verstaan.

Lang is stil gestaan bij het waarom van de gelijkenis.

Een boeiende avond, waar alle aanwezigen ook aan het gesprek mee deden. Het publiek was niet talrijk (door een fout van de krant), zodat we allemaal om een grote lange tafel konden zitten. Bevorderlijk voor een levendig algemeen gesprek. 

tweede leerhuisavond; met rb Zvi Marx (21 -11-2018)

Bijna dertig mensen hebben een boeiende avond beleefd. Rb Marx heeft voor ons de gelijkenis van de verloren zoon besproken. Opvallend was dat hij de nadruk legde op het feit dat de jongste zoon niet wegens berouw terugkeerde, maar om zijn hachje te redden. Dat hij niettemin door zijn vader wordt omarmd is volgens de rabbijn onjoods en hij vermoedt dan ook dat het verhaal Jezus in de mond is gelegd door een andere auteur.                                        Juist als je het daar niet mee eens bent, en toch oog krijgt voor het egoïstisch motief van de jongste zoon begint de gelijkenis opnieuw en anders te spreken.                                           Leerzame avond, veel gespreksstof, geanimeerde discussie, goede sfeer, en niet zonder vrolijkheid.

 

derde leerhuisavond in Veenendaal (16-01-2019)

Dit keer was rabbijn Shmuel Katz uit Amsterdam onze spreker.

Het onderwerp was de gelijkenis van de zaaier en direct was de link gelegd met teksten uit wat wij het OT noemen.

Dat werd eerst Deuteronomium 20:19, waar gewezen wordt op het belang van de vruchtboom voor de mens, om reden die niet mag worden omgehakt, ook niet in oorlogssituatie. Maar ook de spreuken van Salomo, psalm 1, en de profeet Jona (de wonderboom!) en nog andere plaatsen. En we hebben geluisterd naar een prachtig liedje van een moderne zanger. We hebben genoten en zelf was de rabbijn heel content over inspiratie die hij had opgedaan.

Zo gingen we allemaal bemoedigd naar huis.

 

vierde leerhuisavond 2-02-2019

Rabbijn Marx over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Veel aandacht voor antisemitisme in het NT en ook deze gelijkenis is misbruikt om op te zetten tegen de Joden. Voor rb Marx reden om te denken dat Lukas en niet Jezus dit verhaal heeft bedacht, maar dan neem je aan dat Lukas al deze verkeerde bedoeling had, maar m.i. is het de latere interpretatie.
Ook veel vragen over wie is mijn naaste.
De rabbijn sprak zich ook uit tegen het exclusieve recht van spreken van theologen - dat past in onze plannen (zie hieronder).
De belangstelling was goed.

 

 

 

 

Protestants Leerhuis 2017 / Katwijk

 hartelijk welkom in het Protestants Leerhuis!

 

‘onopgeefbaar verbonden met Israël’

 

 

De werkgroep Vanuit Jeruzalem organiseert dit najaar een nieuwe reeks leerhuisavonden voor gemeenteleden rondom het thema Onopgeefbaar verbonden met Israël:

  • 18 oktober: Door Paulus' brief aan de Romeinen - mw Trudie van der Spek               
  • 25 oktober: Door de komende Messias - rabbijn Lody van de Kamp                                                  
  • 08 november: Door de actualiteit* - de heer Avi Cohen (Likoed Nd)                                  
  • 22 november: Door het verbond met Jeruzalem - opperrabbijn Binyomin Jacobs                
  • 29 november: Door de geloofspraktijk - rabbijn Menno ten Brink                            
  • 06 december: Door de (on)heilsgeschiedenis** - ds Kees Kant                  

*“Palestijnse fabels: waar komen ze vandaan en wat is er aan te doen?”

**"Het anti-Joodse denken in de kerk, vroeger en nu"

Er is na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen.

De avonden beginnen om 20.00 uur in de Vredeskerk (inloop vanaf 19.30 uur), Baljuwplein 1 te Katwijk.

Er zal een collecte gehouden worden vanwege de onkosten.

 

Leerhuisavond 6 december 2017

Ook tijdens de laatste leerhuisavond viel er veel te leren. Ds. Kees Kant liet zien hoe diep het anti-semitisme in de PKN is doorgedrongen.

De Palestijns-christelijke bevrijdingstheologie is via Sabeel in de kerk geïnfiltreerd.

Er loopt een directe lijn van de protestantse nazi-theologie van het vooroorlogse Duitsland, waar Hitler gretig gebruik van maakte, naar de theologie van Sabeel. De voorman van Sabeel is de anglicaanse priester Naim Ateek

De Bijbel moet gedezioniseerd worden. Het Joodse volk is niet het door God uitverkoren volk en de landbelofte voor Israël is een absurd idee: nationalistisch en bekrompen.

Volgens de kerkorde zijn wij onopgeefbaar met Israël verbonden. Sabeel probeert hier ook de Palestijnen bij op te nemen om later Israël te kunnen schrappen. Sabeel heeft de wind mee in de linkse kerk. De underdog is per definitie populair.Er is veel aan de hand en er zijn zeer gevaarlijke ontwikkelingen in onze kerk. Voor wie de kerk liefheeft geldt: Let op u saek!

In het boek “Van Eisenach naar Betlehem” van de hand van de spreker, wordt dit alles uitvoerig en gedocumenteerd besproken. Aanbevolen!

Leerhuisavond 29 november 2017

Rabbijn Ten Brink hield een lezing over de feesten, vermeld in Leviticus 23. Het ging in het bijzonder over het verschil in de Joodse en christelijke invulling daarvan.
Het eerste feest dat genoemd wordt is de sjabbat, die wekelijks gevierd moet worden. De christelijke zondag is totaal anders!
Ook de feesten pesach en wekenfeest hebben in hun christelijke pendant een andere betekenis gekregen.
De andere feesten: ongezuurde broden, eerstelingen, bazuinenfeest, grote verzoendag en loofhuttenfeest hebben tot nu geen christelijke tegenhanger.
Grote verzoendag is voor de Joden de heiligste dag van het jaar. Daarop gedraagt men zich alsof men al gestorven zou zijn!
Poerim en chanuka zijn geen bijbelse maar Joodse feesten.
Het Joodse leven is geordend om de feesten heen en gereguleerd door de torah.
God, de Eeuwige is de Schepper. Hij heeft in de schepping orde in de chaos aangebracht.
De leven volgens de torah moet voorkomen dat het Joodse volk niet in de chaos terechtkomt.
Ook deze avond was er wederom veel te leren.

Leerhuisavond 22 november 2017

De lezing van opperrabbijn Jacobs van 22 november was echt Joods: scherp en toch vol humor, historisch en tegelijkertijd hoogst actueel.
Via de exegese van de middeleeuwse rabbi Rasji toonde hij aan dat de torah voor Israël bestemd is maar het boek Genesis voor de hele wereld.
Israël moet aan de wereld verkondigen dat er een Schepper is. Niet het stomme toeval leidt de geschiedenis, maar de Eeuwige.
God, de Eeuwige is alomtegenwoordig en almachtig. Door Zijn almacht kan hij verkiezen om op de ene plaats meer aanwezig te zijn dan op de andere.
Israël, Jeruzalem en dan in het bijzonder de tempel heeft Hij verkozen als plaats om te zijn. De plaats die door Abraham berg, door Isaäk veld en door Jacob Bethel – huis Gods - werd genoemd, daar wilde de Eeuwige verblijven. Daarheen richten de Joden zich als ze bidden. Er is momenteel geen heiligdom in Jeruzalem. Volgens de profetiëen van Ezechiël zal er weer een tempel gebouwd worden want volgens Jesaja zal uit Sion de torah uitgaan en het woord de Heeren uit Jeruzalem.
Jeruzalem blijft van levensbelang!

Leerhuisavond 8 november 2017

Op deze avond van het leerhuis was de spreker Avi Cohen, lid van het bestuur van Likoed Nederland.
Aan de hand van het inmiddels bekende boek ”150 Palestijnse fabels” van de hand van Tom S. van Bemmelen, liet de spreker zien hoeveel apert onware en leugenachtige beweringen over
Israël de ronde doen. Hierbij laten de diverse media zich niet onbetuigd.
Authentieke filmpjes van de Palestijnse TV toonden zgn Palestijnse ministers die tekeer gingen tegen Israël en opriepen en aanmoedigden om aanslagen te plegen op Israëliërs.
De propagandisten gingen wat je noemt: echt uit hun dak.
Het aantal fabels is zo overweldigend groot dat één avond te kort is om ze wat uitgebreider te bespreken. Het bleef dus bij aanstippen.
De oplettende luisteraar is gewaarschuwd. Cave alle media!

Leerhuisavond 25 oktober 2017

Op deze avond was de bekende rabbijn Lody van de Kamp onze spreker.

Hij leidde ons met grote stappen door de Torah heen, waarin hij spreekt over decennia, eeuwen en generaties.

Met de verbanning uit het paradijs, heeft de dood zijn intrede gedaan. Hierbij maakt hij onderscheid tussen het lichaam (dat in moeder aarde wordt begraven) en de ziel die naar de hemel gaat. Van Adam tot Noach tellen de rabbijnen 10 generaties. In deze periode zijn de mensen zo afgedwaald, dat de Eeuwige de grote vloed over de aarde brengt en opnieuw wil beginnen, met Noach en de zijnen. Na de zondvloed belooft de Eeuwige om dit niet nogmaals te doen. Van Noach tot de eerste aartsvader Abraham worden wederom 10 generaties geteld. De Eeuwige doet dan een tweetal beloften: de belofte van een eigen land en de belofte van nakomelingen. De vervulling daarvan zal echter vierhonderd jaar op zich laten wachten omdat eerder “de maat van het kwaad van de Amorieten niet vol is”.  Voor die tijd komen de nakomelingen van Jakob in Egypte terecht en worden zij slaaf van de farao. Na de verlossing uit het slavenhuis  Egypte trekt  het volk 40 jaar door de woestijn, en bij de Sinaï sluit de Eeuwige zijn verbond met het volk in tien woorden. Daarom is de Torah het belangrijkste in de rangorde van de Joodse geschriften. Alles dat verder verwijderd is van de Sinaï is daarmee lager in rangorde.

Na de verlossing uit Egypte doet de Eeuwige ook de belofte van de Messias. Volgens rabbijn Lody van de Kamp zal de Messias komen: óf wanneer het Joodse volk ten onder dreigt te gaan, óf wanneer het Joodse volk de komst van de Messias verdient. Tegelijk geeft Lody van de Kamp ook aan dat de Messias niet eerder zal komen dan wanneer de jaren van alle ballingschappen voltooid zullen zijn; als een cliffhanger bleef onduidelijk hoeveel jaren dit nog zullen zijn.

Protestants Leerhuis 2016 / Nijkerkerveen

 

Welkom in het Protestants Leerhuis voor Gemeenteleden!

een initiatief in 2016 van de werkgroep Vanuit Jeruzalem
                                             

 

 

De werkgroep herleest op zeven woensdagavonden met gemeenteleden teksten van het Nieuwe Testament (het tweede getuigenis) in hun Joodse context, om de witte bladzijde in onze Bijbel weg te werken.
 

 

THEMA 2016:   met de bergrede naar de binnenkamer... 

 

13 april:  Jezus en Mozes – ds Leendert W. van der Sluijs

28 april (donderdag!):  Het zegenlied (Mat.5: 3-20) – ds Gerrit Jan D.C. Loor

11 mei:  Lessen in gerechtigheid (Mat.5: 21-48) – ds G. Hette Abma

25 mei:  Kritiek en liefde (Mat.6: 1-18) –  ds Evert van Rooijen

8 juni:  Levenswijsheid (Mat.6: 19 – 7:12) –  dr Wouter Klouwen

7 september:  Uitzending van de leerlingen (Mat.7: 13-27) –  ds Edjan Westerman

De geplande leerhuisavond op 12 oktober, over de Romeinenbrief, kon helaas door omstandigheden dit jaar niet doorgaan 

Leerhuisavond 7 september 2016

Edjan Westerman over het laatste gedeelte van de Bergrede (1)

Edjan Westerman over het laatste gedeelte van de Bergrede (2)

boekbespreking

over het baanbrekende boek 'de Messias leren' (2015) van Edjan Westerman

Vanuit Jeruzalem

Joodse achtergronden van de Bergrede

Uit: Dr. Marcus van Loopik, Balk en splinter - Joodse achtergronden van de Bergrede, p.109, uitg. Pardes 2015, 2e druk

Israëlcursus

bron: www.christenenvoorisrael.nl, lezing van dr. H. Vreekamp op 16 februari 2016, twee weken voor zijn overlijden door een dramatisch auto-ongeluk

Over Israël als volk én land

bron: www.christenenvoorisrael.nl

Kleurets van Marcus van Loopik

Uit: tijdschrift Tenachon, dec. 2011